Vedtekter for Idrettslaget Tangmoen I.L. stiftet 1978

Godkjent av Årsmøtet i Tangmoen I.L. den 24. februar 2000 (jfr. NIF’s lov 2-2)

Revidert i Årsmøtet den 12.2.2013.

 

§1 Formål

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

 

§2 Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Nord Trøndelag Idrettskrets.

Laget er medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Laget hører hjemme i Stjørdal kommune, og er medlem av idrettens kontaktutvalg i kommunen – Stjørdal Idrettsråd

 

§3 Medlemmer

Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer er gjort opp.

Medlemsskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

§4 Stemmerett og valgbarhet

Hvert medlem har èn stemme. For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde laget kontingent. Foreldre/Foresatte kan representere og stemme på vegne av medlemmer under 15 år. Er den stemmeberettigede forhindret fra å møte på Årsmøtet kan det avgis skriftlig forhåndsstemme.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget er valgbare til tilllitsverv i laget og som representanter til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

 

§5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis ved sesongstart.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon av faktiske utgifter. Utgifter til godtgjørelse og refusjon av faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

 

§7 Habilitet

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte gjelder NIF’s habilitetsregler, jfr. NIF’s lov § 2-7.

 

§8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIF’s lov, kapittel 11 (NIF’s straffebestemmelser).

 

§9 Årsmøtet

Lagets høyeste myndighet er Årsmøtet som avholdes hvert år i februar måned. Regnskapsår skal være 1/1 – 31/12.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på Årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før Årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjenglig for medlemmene senest 1 uke før Årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til Årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn èn stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Vedrørende representasjon vises til §4.

På Årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten 3 uker før Årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

 

§10 Ledelse av Årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Møteleder behøver ikke være medlem av laget.

 

§11 Stemmegivning på Årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvor det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt.

Når valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitt stemmer. Foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg oppnådd stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming anses som valgt de som far fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal :

Behandle lagets årsmelding

Behandle lagets regnskap i revidert stand

Behandle innkomne forslag

Fastsette kontingent

Vedta lagets budsjett

Bestemme lagets organisasjon (jfr. § 15) og vedta retningslinjer

Velge styre, revisor og valgkomitè. Valgkomitèen skal bestå av 3 medlemmer som velges for to år.

 

§13 Ekstraordinære Årsmøter

Ekstraordinære Årsmøter holdes når styret elller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære Årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært Årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen

 

§14 Styret

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom Årsmøtene.

Styret skal ha minst 5 medlemmer og består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem(mer). Styremedlemmene velges for 2 år, dog slik at leder og nestleder ikke er på valg samtidig. Styrevervene kan endres innenfor valgperioden.

Styret skal :

Iverksette Årsmøtets og overordnede idrettmyndigheters vedtak og bestemmelser

Oppnevne etter behov komitèer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

Administrere og føre kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

Representere laget utad.

Styret forplikter Tangmoen IL generelt ved lederens eller i dennes fravær, nestlederens underskrift. Ved inngåelse av en større avtale/kontrakt enn vanlig drift tilsier, forplikter Styret Tangmoen IL ved lederens (nestleder i leders fravær) og et annet styremedlems underskrift.

Styret skal avholde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

 

§15 Grupper/avdelinger

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets Årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

 

§16 Lovendring

Endringer i denne vedtekt kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært Årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Vedtektsendringer må godkjennes av Idrettsstyret og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Paragraf 17 kan ikke endres.

 

§17 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært Årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært Årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 15.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

 

VEDTEKT SLUTT.


Salgsbetingelser for Tangmoen IL, organisasjonsnummer 983 617 204

1. Oppsigelse av medlemskap

Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år. Kunden kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Tangmoen IL med umiddelbar virkning. Med mindre kunden har utøvd sin angrerett, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i Tangmoen IL innebære at kunden har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.

2. Ordrebekreftelse

Når betalingen er gjennomført vil du motta ordrebekreftelse til registrert e-postadresse.

3. Betalingsmåte

Vi tilbyr betaling med VISA og Mastercard.

4. MVA

Gjeldende medlems- og treningskontingenter for Tangmoen IL fremkommer på Tangmoen IL sin nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av hverken medlems- eller treningskontingentene; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser.

5. Angrerett

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager etter betaling.

Click edit button to change this text.