Det kalles inn til årsmøte i Tangmoen IL

Klubbhuset, 1. Mars 2017 kl. 19.00

Agenda;
1. Valg av møteleder.
2. Valg av referent.
3. Valg av 2 stk. Til å underskrive protokoll.
4. Godkjenning av innkalling.
5. Godkjenning av styrets og lagets årsmeldinger
6. Godkjennelse av regnskapet.
7. Fastsettelse av kontingent/treningsavgift 2017
8. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte i klubben for 2017
9. Innkomne forslag til årsmøtet
10. Sportslig plan for 2017
11. Budsjett 2017
Inkludert:
• fastsettelse av dugnader 2017 for Tangmoen IL
12. Valg.

Årsmøtepapirer vedlagt: