Generelt om hospitering

Hospitering er en form for differensiering der spillere i perioder får trene og spille på lag i høyere aldersklasser. Hospitering er spillerutvikling, ved å la gode spillere få trene med de som er eldre, fysisk sterkere eller holder et jevnt høyere nivå enn spillerens naturlige spillergruppe. Hospitering er i utgangspunktet ment som et tillegg til trening og kamper på eget alderstrinn, men kan også foregå ved at spillere erstatter en eller flere ukentlige treninger sammen med egen årsklasse, med treninger sammen med lag i høyere aldersklasser.

Gode hospiteringsordninger er et viktig virkemiddel for læring generelt og mesterlæring spesielt. Dette er kanskje det viktigste tiltaket i forhold til å gi et godt tilbud til de spillerne som har et høyere ferdighetsnivå. Husk at spillerens behov skal stå i sentrum. Det er enkeltspillerens behov for utfordringer i en prestasjonsgruppe med høyere nivå en det vi kan tilby i eget lag som skal være drivende faktor for hospitering.

Hospitering skal være et verktøy i forhold til ferdighetsutvikling og skal ikke brukes for å toppe lag for å vinne kamper. Hospitering skal heller ikke brukes for å fylle opp lag som i utgangspunktet har for få spillere.

Kun spillere som er modne nok med hensyn til holdninger, motivasjon, oppførsel og ferdigheter er aktuelle for hospiteringsordningen. Flytsoneprinsippet, og hvor moden spilleren, miljøet og foreldrene er for «å tåle hospiteringen», er avgjørende for om spillere får lov til å prøve seg på høyere nivåer.

Skal spillerne trives når de trener sammen med et eldre årskull, er flytsonemodellen på og utenfor banen avgjørende. At spilleren gjenkjenner fotballfaglige temaer, er viktig for å skape trygghet på treningsfeltet. Slik presses spilleren i rom og tid blant spillere som har kommet lenger og spilleren blir utfordret. Vellykkede hospiteringsordninger krever fotballfaglig samkjøring mellom årskull.

Hospiteringsordninger skal avklares med sportslig leder i Tangmoen og det skal skrives hospiteringskontrakt for hver enkelt spiller. Hospitering skal som hovedregel initieres av hovedtrener for den aktuelle spilleren. Hospitering skal skje etter vurdering og samtaler mellom spiller, foreldre, trenere og sportslig leder. Det er viktig at man sammen med foreldrene vurderer om totalbelastningen for den enkelte spiller blir for stor ved hospitering. Dette er spesielt aktuelt i ungdomsfotballen.

 

Kriterier for hospitering

Tangmoen anbefaler at man kan starte med hospitering når barna er 10 år. I ungdomsfotballen (fra 13 år) skal man benytte hospitering aktivt, der dette er naturlig.

For at en spiller skal bli en del av hospiteringsordningen må han/hun oppfylle følgende hovedkriterier:

 • Spilleren skal være dominerende både på trening og i kamp for sitt lag.
 • Spilleren skal vise stor interesse for fotballen.
 • Spilleren skal være flink til å melde fravær, også når dette skyldes aktivitet i annen idrett.
 • Spilleren som hospiterer skal ikke trekke ned nivået på treningsgruppen han/hun hospiterer på.
 • Spilleren og hans/hennes foreldre må ønske å være en del av hospiteringsordningen, og skal ha det siste ordet i en slik vurdering.

 

Tips for gjennomføring

 Mulige modeller for hospitering er:

 • 1 treningsøkt per uke over noe tid/hele året.
 • 1-2 hele uker med de eldre – tilbake til egen gruppe – går i sykluser.
 • Kun med på trening.
 • Deltar på trening og i noen kamper.

 

Retningslinjer for Tangmoen

 • Ordningen skal evalueres fortløpende.
 • Ved kollisjon mellom kamp på eget lag og kamp for lag på høyere nivå, skal eget lag prioriteres. Ved kollisjon mellom egen trening og kamp for høyere nivå, kan kamp på høyere nivå prioriteres.
 • Hospitering skal ikke gå ut over skolegang og ikke bidra til en for stor totalbelastning for spilleren.
 • Viser spilleren holdninger som ikke er akseptable – for eksempel ved å gi inntrykk av at han/hun er bedre enn jevngamle, skal dette tas opp med spilleren og foresatte. Fortsetter oppførselen, skal hospiteringen avsluttes.